Vedtægter for Svømmeklubben Frem


1. Navn
Foreningens navn er ”Svømmeklubben Frem” med hjemsted i Odense Kommune.

2. Formål
Klubbens formål er at samle vandsportsinteresserede inden for svømning, vandpolo og udspring eller andre beslægtede sportsgrene, som naturligt svarer hertil, til sportsligt og socialt samvær, og at varetage deres fælles interesser uanset alder og ambitionsniveau.
Der skal tilbydes undervisning og træningsmuligheder for såvel begyndere, motionister og elite i det omfang, som vandfordelingen i svømmehallerne og fordelingen mellem de enkelte sektioner i klubben muliggør dette.
Talenter skal støttes og udvikles til deltagelse i konkurrencer på det niveau og i det omfang, som svarer til deres evner og ønsker. Klubben skal dog især søge at give børn og unge under 25 år mulighed for sportslig virksomhed og kammeratligt samvær i fritiden.
Gennem uddannelse af trænere og ledere skal klubben sikre en kvalificeret ledelse og en positiv udvikling til fordel for alle.

3. Medlemskab af organisationer 
Klubben kan være medlem af forskellige idrætsorganistioner mv.
Klubbens sektioner kan indgå i forpligtende samarbejde med andre klubber og organisationer efter bestyrelsens beslutning. Ændringer i foreningens medlemskab af organisationer skal efterfølgende godkendes af en generalforsamling.

4. Optagelse af medlemmer - udmeldelse og eksklusion 
Som aktivt medlem kan enhver person, der opfylder DIFs amatør- og ordensregler, optages. Indmeldelse og registrering sker efter bestyrelsens anvisning. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge.
Som passivt medlem kan enhver person eller organisation, som ønsker at støtte svømmeklubben med sit medlemskab, optages. Ved indmeldelsen skal medlemmet gøres bekendt med sine rettigheder og pligter i henhold til klubbens vedtægter.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og medlemmer kan ekskluderes, når de ved ord eller handling har skadet klubben eller dens anseelse. Sådanne afgørelser skal vedtages af en samlet bestyrelse. Personer som nægtes optagelse eller ekskluderes af ovennævnte grunde kan efter ønske anke bestyrelsens afgørelse til førstkommende ordinære generalforsamling.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en kontingentperiodes udløb og er først gyldig, når skyldigt kontingent er betalt.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

5. Kontingent
Ved indmeldelse i svømmeklubben betales et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen. I tilfælde af udelukkelse efter kontingentrestance betales ved genindmeldelse nyt indmeldelsesgebyr sammen med det skyldige kontingentbeløb.

Svømmeklubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling under fremlæggelse af budget. Kontingentet opkræves halvårligt forud, for aktive medlemmer og for passive medlemmer helårsvis forud.
Udmeldelse skal ske skriftlig ved sæsonafslutning eller pr. 31. december.
I tilfælde af udmeldelse midt i kontigentperioden ydes ingen tilbagebetaling.
Kontingentet kan differentieres for sektionerne, aktiviteter og for forskellige alders- og befolkningsgrupper, ligesom der kan vedtages rabatordninger for familier, firmaer eller andre foreninger.

I tilfælde af kontingentrestance ud over 2 måneder kan et medlem efter 14 dages skriftligt varsel ekskluderes.

Bestyrelsesmedlemmer er defineret som kontingentfrie medlemmer af svømmeklubben. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

6. Medlemsrettigheder og -pligter
Et medlem har ret til selv at vælge på hvilket niveau vedkommende vil deltage i sektionernes aktiviteter, og ingen kan på grund heraf udelukkes fra det sociale samvær i klubben.
I konkurrencesituationer er det træners og leders ret at foretage udvælgelse og udelukkelse.
Æresmedlemmer og passive medlemmer har ret til at deltage som aktive, i det omfang træningsforholdene tillader dette og efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Alle medlemmer har pligt til at overholde foreningens love og skal indordne sig under den ansvarlige leders eller træners anvisninger under alle træningsforhold, stævner og rejser. Ligeledes skal ordensregler og anvisninger fra personalet på træningssteder eller i mødelokaler følges.

Bestyrelsen kan fastsætte regler om brug af særlige dragter ved konkurrencer mv.

7. Bestyrelsen og sektionsledelsernes opgaver 
Svømmeklubben ledes af en bestyrelse, som tegner klubben i alle forhold, og hvis beslutninger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen kan ikke gøres personlig ansvarlig for foreningens økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og kan kun vælges blandt svømmeklubbens betalende, myndige medlemmer samt blandt medlemmernes forældre og værger.

Bestyrelsen består af de valgte medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt to personer fra ledelsen for hver af sektionerne: svømmeskole, svømning, vandpolo og udspring, jvf. punkt 10 i vedtægterne.
Der afholdes mindst ét bestyrelsesmøde hvert kvartal og i øvrigt efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når, bestyrelsesmødet er indkaldt efter forretningsordenen, og når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er mødt. Der føres referat over bestyrelsens arbejde og møder.
Sekretæren er ansvarlig for mødereferater og sammen med formanden ansvarlig for arkivering klubbens korrespondance.

Formanden leder bestyrelsens arbejde og tegner klubben udadtil.
Næstformanden leder sammen med formanden bestyrelsens arbejde og tegner klubben indadtil

Kassereren fører sektionernes og klubbens samlede driftsregnskab og status, og har sammen med bestyrelsen ansvaret for klubbens medlemskartotek og kontingentopkrævning. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de, af bestyrelsen og sektionslederne, godkendte regninger.

Medlemskartotek og kontingentopkrævning kan under bestyrelsens ansvar være uddelegeret til en af bestyrelsen godkendt administrator.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Dog kan bestyrelsen vælge at honorere formand, kasserer og administrator. Særlige opgaver kan efter bestyrelsens beslutning også honoreres.  

Bestyrelsen og sektionsledelserne bestemmer selv sin forretningsorden.

Til bestyrelsen og til hver sektion vælges på generalforsamlingen hvert år en suppleant. Suppleanterne deltager ikke i det daglige bestyrelsesarbejde, men kan deltage efter behov og indtræde i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i utide.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Med reference til bestyrelsen kan nedsættes et redaktionsudvalg som forestår redigering, trykning og udsendelse af medlemsblad. Redaktionsudvalget bistår ved redaktion af foreningens hjemmeside.

Sektionernes drift er underlagt bestyrelsens ansvar.

Sektionerne vælger selv ledere og assistenter til særlige opgaver i sektionerne.

8. Regnskab 
Svømmeklubbens regnskab følger kalenderåret. Regnskab og budget opdeles i fælleskonti og sektionsopdelte konti, og der udarbejdes kvartalsopgørelser. Ved overskridelser i forhold til det godkendte budget, skal bestyrelsen træffe afgørelse om de videre dispositioner og skal om nødvendigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Driftsregnskab og status skal efter ønske være til bestyrelsens og medlemmernes disposition senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, hvor det med revisorernes påtegning, jvf. gældende lovgivning, fremlægges til godkendelse eller decharge.

9. Revision
Foreningen har 2 revisorer, hver valgt for en periode af 2 år med forskudt valgperiode, således at der vælges 1 revisor hvert år. Ligeledes vælges hvert år 1 revisorsuppleant. Revisorerne må ikke være medlemmer af svømmeklubbens bestyrelse. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen revidere det samlede regnskab og kontrollere at beholdningerne er tilstede, men har adgang hertil på enhver tid af året.

10. Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er svømmeklubbens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse, i medlemsbladet eller ved skriftlig indkaldelse, fx sammen med kontingentopkrævning.
Årsberetning skal foreligge til udlevering samtidigt med indkaldelsen.
Forslag, herunder vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til de indkomne forslag.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens og sektionernes beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget og kontingentforslag for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse:
Formand (ulige år)
Næstformand (lige år)
Kasserer (lige år)
Sekretær (lige år)
Svømmeskolen, teknisk leder (lige år)
Undervisningsleder (ulige år)
Svømmesektion, teknisk leder (ulige år)
Svømmeleder - (lige år)
Vandpolosektion, teknisk leder (lige år)
vandpololeder (ulige år)
Udspringssektion, teknisk leder (ulige år)
udspringsleder (lige år)
8. Valg af suppleanter
Bestyrelsessuppleant (hvert år)
Sektionssuppleant, svømning (hvert år)
Sektionssuppleant, svømmeskole (hvert år)
Sektionssuppleant, vandpolo (hvert år)
Sektionssuppleant, udspring (hvert år)
9. Valg af revisorer
Revisor 1 (ulige år)
Revisor 2 (lige år)
Revisorsuppleant (hvert år)
10. Øvrige valg
Ekstra ledere kan vælges hvert år
11. Nedsættelse af udvalg under generalforsamlingen
12. Eventuelt

Andre punkter kan optages på dagsordenen, når dette er bekendtgjort ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en myndig dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten kan vælges også udenfor svømmeklubbens medlemskreds. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret ved generalforsamlingen. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan en fremmødt forælder eller værge overtage stemmeretten på medlemmets vegne (medlemmet behøver ikke at være til stede). Den fremmødte forælder eller værge kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til familiens indmeldte børn, der endnu ikke er fyldt 15 år + egen stemme (det sidste under forudsætning af, at forælderen eller værgen er medlem af klubben). Stemmeretten for hvert enkelt barn under 15 år kan kun overdrages til een af forældrene.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning efter dirigentens afgørelse. Ved fortsat stemmelighed bortfalder forslaget.

Ved alle personlige valg, hvor der er foreslået flere kandidater end der er pladser, skal afstemning foregå skriftligt. Ved andre sager skal afstemning foregå skriftligt, såfremt blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Stemmeoptællingsudvalg kan udpeges af dirigenten.

11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i den siddende bestyrelsen skønner det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes herudover på samme betingelser som ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

12. Opløsning 
Svømmeklubben Frem kan kun opløses, efter at dette er vedtaget på en ordinær generalforsamling, hvorefter der senest 3 uger efter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning af svømmeklubben kan herefter kun ske, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer herfor.

Eventuelle midler skal ved opløsning af Svømmeklubben Frem gå til formål i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Klubbens midler skal gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- eller ungdomsarbejde i Odense. Den opløsende generalforsamling træffer beslutninger herom efter indstilling fra bestyrelsen.

- - -

Således vedtaget og ændret på generalforsamlingen den 30. april 1991 til ikrafttrædelse den 31. december 1991.

Revideret 11. februar 1993
Revideret 10. februar 1994
Revideret 09. februar 1995
Revideret 13. februar 1997
Revideret 17. februar 2000
Revideret 30. maj 2002
Revideret 27. februar 2003
Revideret 17. februar 2005
Revideret 25. marts 2012
Revideret 27. marts 2014
Revideret 9. marts 2017

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk